סל שירותי סיעוד ורפואה

אנטיגן מפוקחות - ZOOM - הרשמה לבדיקות אנטיגן מפוקחת בוידאו

לקוחות יקרים, שימו לב!
החל מערב יום כיפור 4/10/22 בשעה 15:00 עד 5/10/22 בשעה 20:30 לא יינתן שרות בבדיקות הוידאו.
וודא כי ברשותך:
  • תעודה מזהה (ת.ז/רישיון/דרכון)
  • ערכת בדיקה מאושרת בתוקף
  • כלי כתיבה לסימון על הקסטה הבדיקה
  • מצלמה פעילה לשיחת וידאו במכשיר הנייד
  • במידה ואין לך זום מותקן, לחץ כאן להוריד https://zoom.us/download
  • במידה והנבדק הינו קטין, נוכחות אפטרופוס חובה
בתום תהליך ההרשמה יישלח אליך לינק לשיחת זום.
הנחיות לביצוע הבדיקה יוצגו על מסך זה.

נא לבחור סוג מזהה / Please Choose
חובה להזין מספר דרכון \ ת.ז. תקין / Please enter ID #
נא להזין שם פרטי. / Please enter Firstname
נא להזין שם משפחה./ Please enter Latname
נא לבחור תאריך לידה / Please select birth date
נא לבחור מין/ Please select gender
נא לבחור דרך התקשרות/ Please select communication method
@
חובה למלא אימייל.
חובה למלא טלפון.
נא לבחור עיר \יישוב מהרשימה / Please select city
נא לבחור רחוב מהרשימה / Please select street
חובה להזין מס' בניין / Please enter Street Number
חובה להזין מס' דירה / Please enter apartment number
נא לבחור תאריך הגעה לבדיקה / Please select test date
נא לבחור סוג קופת חולים או גורם מבטח / Please choose insurance type
נא להזין שם גורם מבטח / Please fill insurance name
נא לציין סיבת הגעה לבדיקה

יש להסכים ל"תקנון ותנאי שימוש באתר הרשמה לבדיקות קורונה מהירות"
תקנון ותנאי שימוש באתר הרשמה לבדיקות קורונה מהירות

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר רישום לבדיקות קורונה לשם הרשמה לביצוע בדיקות קורונה מהירות. אתר זה ("האתר") מופעל בכתובת https://slhealth.square.co.il/ על ידי סל שירותי סיעוד ורפואה ח.פ. 540169968 עבור ("המפעיל"). האתר מציע ללקוחותינו הרשמה קלה וזמינה לצורך ביצוע בדיקות קורונה מהירות בטכנולוגיית אנטיגן ("הבדיקות") . הבדיקות תבוצענה במקום ובמועד שיקבע לאחר רישום לבדיקות באתר בהתאם לפעילות שנרכשה תקנון ותנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש של המשתמש (להלן: "המשתמש" או "אתה") באתר ומהווה הסכם בינך לבין המפעיל לגבי אופן השימוש באתר ובשירותיו הכולל גם את מדיניות הפרטיות (קישור) המהווה חלק בלתי נפרד מהם (להלן: "תנאי השימוש"). הנך מתבקש לקרוא את התקנון ותנאי השימוש בעיון רב ובשימת לב בטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותיו. מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו וכן שימוש בשירותיו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכמה להם.. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, כולן או חלקן, אינך רשאי להמשיך להשתמש בשירות ועלייך להימנע מלקבוע את הבדיקה באמצעות האתר. המפעיל בתור המנהל והמפעיל הבלעדי של האתר, שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. יודגש כי, המשך הפעילות בשירותי האתר אף לאחר שינויו של ההסכם ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש לשינוי האמור; לאור האמור לעיל, המפעיל ממליץ לקהל המשתמשים לעיין בשימת לב לתנאי השימוש אף בכל כניסה מחודשת לאתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ואולם הם מתייחס לשני המינים באותה המידה. כמו כן, כל האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים. השירות: האתר מאפשר למשתמשים להירשם לבדיקות קורונה מהירות ("ההרשמה") במספר שלבים פשוטים: שלב א – מילוי שאלון דיגיטלי קצר, בו תתבקש לתת מידע אישי (שם מלא, מספר ת.ז. וכתובת אימייל ). שלב ב – ביצוע תשלום במידה ואין גורם משלם על הבדיקה. שלב ג – ביצוע הבדיקות בהתאם למקום שנקבע בעת ביצוע ההזמנה. הבדיקות הנדרשות יעשו בטכנולוגיה חדשנית המאפשרת את ביצוע הבדיקות במהירות וקבלת תשובה בלוח זמנים קצר. ככל שאיזה מהבדיקות תחייב כי ביצועה יעשה על ידי איש צוות רפואי (רופא, אחות וכד'), תבוצע הבדיקה כאמור על ידי איש צוות רפואי כנדרש. שלב ד – קבלה בהודעת מייל/ SMS של תוצאות הבדיקה. מובהר כי תוצאות הבדיקות מדוייקות ברמה של כ 80% בלבד והמשתמש מאשר בזאת כי הוא מודע לכך ומסכים לביצוע הבדיקות תוך שהוא מבין את משמעות הדבר. הנך מודע לכך שתוצאות הבדיקות אינן מהוות אינדיקציה סופית ומלאה לקיום הוירוס וכי קבלה של תוצאה שניתנה כאמור, אינה מהווה תחליף לאחריותך לשמור על הכללים הנקבעים מפעם לפעם על ידי הגופים המוסמכים במטרה לשמור על בריאותך ו/או על בריאות הסובבים אותך. תשומת ליבך – בהתאם להנחיות משרד הבריאות הבדיקה מיועדת לצרכי התו הירוק ותקפה למשך 24 שעות ממועד הבדיקה. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את אופן ביצוע הבדיקות ו/או משלוח התוצאות וכן לבצע תיקונים, שדרוגים, שיפורים באתר ו/או בבדיקות או להפסיקם, זמנית או לצמיתות בלא הודעה, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. אתה מסכים כי המפעיל לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירותים.

למי מיועד השירות
השירות נועד לכל המעוניין בכל גיל. קטין מתחת לגיל 18 מחויב בלווי הורה או מבוגר בעל ייפוי כוח. כל מי שנרשם לאתר ו/או משתמש בשירות ו/או בכל חלק ממנו, יראו אותו כמי שהצהיר והתחייב כלפי הנהלת האתר כדלקמן: א. ברשותו הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש בשירותים או להסתמך בדרך אחרת על מידע כלשהו הזמין במסגרתם. ב. ידוע לו שאסור במסגרת השירותים ו/או בקשר עם השימוש באתר, למסור מידע רפואי ו/או פרטי זיהוי שאינם שלו ו/או להתחזות לאדם אחר. ב. החובה לשמירת פרטיות המידע הרפואי האישי שלו, חלה עליו בלבד על כן באחריותו לבצע על העברת מידע לאתר ו/או כל שיחת טלפון עם מי מטעם האתר, בסביבה ובנסיבות בהן לא ייחשף מידע אודותיו לגורמים שאינם מורשים להיחשף למידע זה. ג. הוא מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה כנגד המפעיל במקרה של חשיפת מידע רפואי אישי ממחשבו ו/או ממכשיר הטלפון שלו. ד. הוא נותן את הסכמתו המתמשכת כנדרש, וככל שנדרש, בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996 ("החוק"), לקבלת השירותים, לרבות התייעצויות והעברת המידע הרפואי שייאסף אודותיו לאנשי מקצוע בתחום הרפואה. ה. הוא מבין כי עקב האופי בו ניתנים השירותים, לא יהיה רישום של השירותים ו/או תוצאותיהם בתיק הרפואי האישי שלו והוא מתחייב לעדכן את רופא המשפחה או הרופא המטפל שלו בכל הנדרש לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון. ו. הוא מאשר שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של הנהלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של הנהלת האתר בכתב ומראש. ז. הוא מבין וידוע לי כי הבדיקות הן חדשניות ומידת אמינותן איננה מוחלטת והן נסמכות על אלגוריתם ו/או סטטיסטיקה ו/או נתונים אחרים שיכול וישפיעו על תוצאות הבדיקות ו/או הדיוק שלהן. יתר על כן, הוא מבין וידוע לו שהתוצאות המוצגות לו אינן גורעות מחובתו ואחריותו לשמור על הכללים הנקבעים מפעם לפעם על ידי הגופים המוסמכים במטרה לשמור על בריאותו ו/או על בריאות הסובבים אותו. הוא מבין כי באחריותו להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ עם רופא במקרה הצורך ולא להסתמך רק על התוצאות המוצגות לו. ח. הוא מבין וידוע לו כי כל שימסור למפעיל מידע שאינו מלא, מדויק ומעודכן, יכול ויוצגו לו תוצאות שאינן נכונות ועשויות שלא להתאים למצבו. ט. הוא מבין שעל פי דין לא חלה עליו חובה להזין את פרטיו באתר ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם השירותים. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידו בקשר עם האתר ו/או השירותים, יוזן ו/או יימסר מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד, וזאת, בין היתר, על מנת להיכלל במאגרי המידע של המפעיל. י. הוא מודע לכך ומסכים כי המפעיל יעביר את המידע אודותיו למשרד הבריאות בלבד. תוצאות הבדיקות, ובכלל זה המידע אודות המשתמש, יימחקו מהמערכת של המפעיל בחלוף 48 שעות מהמועד בו נמסרו תוצאות הבדיקה. למפעיל רשות להאריך את התקופה להחזקת המידע לפי שיקול דעתו הבלעדי והוא לא יידרש לתת על כך כל הודעה למשתמש. יא. האתר המפעיל נעשה שימוש ב- Cookies המיועדים לחסוך את הצורך של המשתמש להזדהות מחדש והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו לשימוש ב- Cookies באתר. יב. תנאי להגעתו של המשתמש לביצוע הבדיקות הוא כי הוא אינו חש בסימפטומים כלשהם של קורונה, הוא לא שהה בנוכחות אדם מאומת קורונה ב- 72 שעות שקדמו לבדיקה והוא איננו מחויב בבידוד ו/או הוא לא קיבל הודעה על כך כי הוא חייב בבידוד בגין קורונה שהוא תקף במועד הבדיקה. יג. בנוסף - תנאי להגעתו של המשתמש לביצוע הבדיקות הוא כי הוא אינו חולה במחלה מדבקת אחרת או נוספת. יד. בהגעתו לביצוע הבדיקה מאשר המשתמש כי לא ידוע לו על כל מגבלה רפואית או אחרת שיש בה כדי למנוע ממנו לבצע את הבדיקה. טו. המשתמש מאשר בביצוע הבדיקה כי הוא מודע לכך כי הבדיקה איננה מהווה תחליף לביצוע בדיקות מדויקות יותר כדוגמת בדיקות PCR או אחרות והבדיקה המהירה לקורונה הינה בדיקת "סקרינינג" בלבד שאחוזי הדיוק בה נמוכים כדי 80% בלבד. בכל חשש למחלת קורונה ו/או בכל מקרה שנדרשת בדיקה מדויקת יותר – על המשתמש לבצע בדיקות בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים. טז. בכל מקרה שבו תוצאות הבדיקות תהינה חיוביות יכנס המשתמש לבידוד ויופנה לביצוע בדיקת PCR במערכת הבריאות, הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות החלות במקרה של חשש לקורונה.

התמורה
לפי מחירון האתר כפי שיהיה מעת לעת. עלות כל שירות תוצג לפני סיום הזמנתו סודיות ופרטיות הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגנה על המידע שאתה משתף במסגרת השימוש באתר ו/או קבלת השירותים. יש לך זכות לדעת כיצד אנחנו נוהגים במידע שאתה מוסר לנו ו/או שנאסף על ידנו, כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. בהתאם, סוג המידע הנאסף ו/או הנשמר על ידנו והאופן שבו אנחנו משתמשים במידע כאמור, מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. אחריות ושיפוי השירותים ניתנים על בסיס "כפי שהם" (As-Is) בלא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת. המפעיל לא יישא בכל אחריות, ואינו נותן כל הצהרה או אחריות, בנוגע לדיוקן, איכותן, זמינותן, מהימנותן, התאמתן, שלמותן, אמיתותן, שימושיותן, או יעילותן של כל הבדיקות ו/או כל מידע שיתקבל במסגרת השירותים. השימוש בשירותינו הוא לחלוטין על אחריותך. המפעיל לא יהיה אחראי בכל מקרה, ויהיה פטור מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרם כתוצאה מן השימוש בשירותים ובין אם בקשר להם, או מכל מידע אחר הנובע מן השימוש בשירותים, בין אם המפעיל הודיע למשתמש על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו. המפעיל אינו מתחייב כי הפעלת השירותים היא, או תהא, מאובטחת, מדויקת, שלמה, נטולת הפרעות, נקייה משגיאות, או נקייה מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים, או הגבלות תוכנה אחרות. המשתמש פוטר את המפעיל, את בעלי המניות בו, בעליה, הדירקטורים בו, נושאי המשרה בו ועובדיו, ומתחייב לשפות אותם ולשחרר אותם מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות, החובות, וההוצאות שיגרמו למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם: (א) שימוש המשתמש בשירותים; (ב) המידע שנמסר על ידי המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו על ידי המשתמש; ו/או (ד) כל טענה לפיצוי או לתרופות משפטיות אחרות עקב ו/או בקשר עם כל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהתבסס על הממצאים או כל נתונים אחרים בקשר עם השימוש בשירותים או בבדיקות. כמו כן, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהלי או מי מטעמו, בכל מקרה שבו תפר את התנאים, או תפעל בקשר עם הבדיקות בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין. המחאה על ידי המפעיל המפעיל רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו וחובותיו על פי תנאי שימוש אלו, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך. דין סמכות שיפוטית על תנאי שימוש אלו וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.